آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique
3 members
75 photos
34 videos
8 files
3 links
آموزش ، دانلود ، تست ، نمونه سوال : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم

واژه ی Géologique : یک واژه ی فرانسوی هم تراز با geological ( مربوط به زمین شناسی ) می باشد .

Quiz Géologique : آزمون مربوط به زمین شناسی
Download Telegram
to view and join the conversation
اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری خارج 1398 .

@quizgeologique
اسلاید 26 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
اسلاید 27 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
اسلاید 28 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
اسلاید 29 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
اسلاید 31 زمین شناسی یازدهم . میزان غلظت کلارک عناصر فراوان در پوسته ی جامد زمین .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 32 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 33 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 34 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 35 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 36 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 37 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 38 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

آزمون سراسری 1398 خارج .

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 39 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 40 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 41 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 42 زمین شناسی یازدهم .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 43 زمین شناسی پایه .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique
اسلاید 44 زمین شناسی سوم . سوال امتحانی .

آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

https://telega.one/quizgeologique

@quizgeologique